دبیرستان دوره دوم دخترانه تیزهوشان فرزانگان
 
   
کادر اداری و اجرایی
 
مدیریت: مهین گل محمدی
lمعاون آموزشی پایه دوازدهم:حمیده زارع زاده
معاون آموزشی پایه یازدهم: سیده فرزانه حکیمی
معاون آموزشی پایه دهم:مژگان ایوبی
معاون فناوری:مژگان ایوبی 
معاون اجرایی:ناهید مزیدی
معاون پرورشی:فاطمه تاج آبادی
مسئول هماهنگی:اشرف السادات حبیب زاده
مسئول پژوهش:سیده فرزانه حکیمی
مسئول امورمالی وتکثیر:حکیمه هوایی
مشاورپایه دوازدهم:اعظم آریانپور
مشاورپایه یازدهم:صدیقه پورمحمدی